Deklaracja dostępności

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.03.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.11.2020 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest webmaster: Bartłomiej Gawron, adres poczty elektronicznej b.gawron@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 7165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok.

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Mickiewicza, od strony parkingu przy ul. Mickiewicza oraz od ul. Elektrycznej od strony parkingu wewnętrznego. Do wszystkich wejść prowadzą schody, dodatkowo od wejścia od ul. Elektrycznej jest zrobiony podjazd dla wózków inwalidzkich.

Główne wejście jest od ul. Mickiewicza. Portiernia oraz szatnia są po prawej stronie od wejścia, po lewej wisi tablica informacyjna z numerami sal i pięter.

W budynku znajduje się winda, wyposażona w poręcz oraz lustro naprzeciwko wejścia. Jest dobrze oświetlona.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Wszystkie drzwi w budynku oznaczone są alfabetem Braille’a. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Toaleta dla osób niepełonosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze obok windy. Na parkingu wewnętrznym oznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/.